ความเป็นมา

웰빙, 웰리스, 힐빙, 힐리스
웰빙, 웰리스, 힐빙, 힐리스

ความสุขของคุณ คือ ความสุขของเรา เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาเป็นอันดับแรก

เจมมา โคเรียให้ความสำคัญกับคติ “ความพึงพอใจของลูกค้า คือวัฒนธรรมขององค์กร” มากที่สุด
แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้ วัตถุนิยมหรือการมีชื่อเสียง การมีเกียรติ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ละเลยไม่ได้อีอย่างงหนึ่งก็คือสุขภาพ ไม่ว่าเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ด้วยแนวคิด Heal being System ซึ่งประกอบด้วย ความผาสุก (Well Being) ความอยู่ดีกินดี (Wellness) ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (Heal Being) รักษาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง (Healness ) จึงได้สร้างเจมมา โคเรียขึ้น