โปรโมชั่น
แผนการตลาดโปรโมชั่น

โปรโมชั่นท่
องเที่ยว
Travel Promotion

  • โปรโมชั่นตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน (หรือรวมระยะเวลา 6 เดือน) ท่องเที่ยวกันยายน
  • โปรโมชั่นตั้งแต่กรกฎาคม – ธันวาคม (หรือรวมระยะเวลา 6 เดือน) ท่องเที่ยวมีนาคมปีถัดมา
คุณสมบัติตำแหน่ง คุณสมบัติ ท่องเที่ยวเดือนกันยายน ท่องเที่ยวมีนาคมปีถัดมา
สมาชิกทั้งหมด สะสมมากกว่า 10 ล้าน PV ติดต่อกัน 5 เดือน (ผังแนะนำ: ทีมแข็งที่สุดสะสมมากกว่า 5 ล้าน PV ยืดเวลา 1 เดือน) ท่องเที่ยวใกล้สุดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาชิกทุกตำแหน่งเข้าร่วมทริปได้ หากสะสมได้มากกว่า 300 ล้าน PVในระยะเวลา 6 เดือนสมาชิกตำแหน่งตั้งแต่ไดมอนด์ จะได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นบิสสิเนสและเงินชอปปิ้ง
루비
에메랄드
ท่องเที่ยวมีนาคมปีถัดมา
ตั้งแต่ไดมอนด์ สมาชิกใหม่ตั้งแต่ตำแหน่ไดมอนด์ สะสมได้มากกว่า 300 ล้าน PV ในระยะเวลา 6 เดือน ท่องเที่ยวไกลที่สุดแถบยุโรป อเมริกา ฯลฯ