คำทักทาย

ก้าวไปด้วยกันกับเจมมา

เป้าหมายของเจมมา คือ การที่ครอบครัวเจมมามีสุขภาพกายที่ดี มีชีวิตที่สงบสุข เป็นตัวแทนของความฝัน เปล่งประกายบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ

เจมมา โคเรีย เปรียบเสมือนโลกไร้พรมแดน เราเรียนรู้ผ่านอดีตที่โหดร้าย ลดข้อจำกัดทางธุรกิจให้หมดไปปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยวิวัฒนาการ เทคโนโลยี ศิลปะและการเรียนรู้สมัยใหม่เราจึงนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ สะดวกสบาย พร้อมเกิดเป็นธุรกิจแนวใหม่ระดับโลก

ในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว มีการปฏิบัติการจัดการข้อมูลทั้งหลายด้วยเทคโนโลยี รวมไปถึงการกระจายสินค้า ขยายตลาดสินค้า การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมตามร้านค้าต่าง ๆ

แต่ในความเป็นจริงนั้น ธุรกิจเครือข่ายยังคงเผชิญปัญหาจากความล้าสมัยและความไม่ชัดเจน

ในสถานการณ์เช่นนี้ เจมมา โคเรีย เล็งเห็นถึงปัญหาบูรณาการณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับกลยุทธการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสนองความต้องการของทุกท่านและก้าวสู่การเป็นชั้นนำของโลก โดยเน้นย้ำ ยึดถือเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

เรำตั้งใจ ทุ่มเท รังสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย นำควำมสำเร็จสู่ครอบครัวเจมมา

ร่วมกันปฏิวัติโลกใหม่ ความฝันของทุกท่านเริ่มแล้ววันนี้ ขอบคุณครับ

ประธำนบริษัท อูจง ลี